İNTERNET CAFE İŞLEMLERİ
 
 
        Bilgisayar ve internet kullanımına paralel olarak ülkemiz iktisadi ve sosyal yapısına yeni bir sektör olarak giren ve sayıları hızla artan internet kafelerin açılması, denetlenmesi, küçük yaştaki çocukların buralara girip giremeyeceği gibi konularda, Bakanlığımıza intikal eden yazılı ve şifahi taleplerden uygulamada ciddi tereddütler olduğu ve bu tereddütlerin giderilmesi, uygulamada yeknesaklığın sağlanması için aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunlu görülmüştür. Buna göre; 

1-Daha önce 02/12/1998 tarih ve 233 sayılı genelgemizle Belediyelerden aldıkları ruhsatla faaliyette bulunabilecekleri bildirilen internet kafeler, 30/12/1999 tarih ve 23922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/13681 karar sayılı "Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik"le, açılması Mahallin En Büyük Mülki Amirin iznine tabi yerler kapsamına alınmıştır. Bu yerlerle ilgili olarak yapılacak uygulamada;
 
a) Müşterilere, içerisinde bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar sayesinde uluslararası bilgi iletişim ağına erişim imkanı sağlayan ancak, içerideki bilgisayarlarla oyun oynanmasına müsaade edilmeyen internet kafelerin açılmasına izin verilirken bunlarda eğitim-öğretim kurumlarına 200 metre uzaklıkta bulunma zorunluluğu aranmayacaktır. Bu yerlerde internet bağlantılı bilgisayarlar dışında hiçbir şekilde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun Ek 8 inci maddesinde belirtilen elektronik veya mekanik oyun alet ve makineleri bulundurulmayacak, ayrıca bilgisayarlarla oyun oynatılmasına da müsaade edilmeyecektir.

b) İnternet bağlantılı bilgisayarların yanı sıra 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun Ek 8 inci maddesinde belirtilen nitelikte elektronik veya mekanik oyun alet ve makinaları (atari, okey ve benzeri) bulundurulmak veya bilgisayarlarda oyun oynatılmak suretiyle, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımı yapılan, oyun ve eğlence amacına yönelik "oyun yeri" gibi işletilmek istenen yerler için 200 metre uzaklık şartı aranacak, bu yerlerin izin belgelerinde oyun yeri niteliğinde olduğu belirtilecek ve 18 yaşından küçüklerin girmesine müsaade edilmeyecek, izinsiz olarak açılan bu tür yerler 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre kapatılacaktır.

c) Eğitim-öğretim kurumları, kütüphaneler, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, sendikalar ve benzeri kuruluşlara ait ve yalnız kendi üyeleri veya personeline açık olan yerlerde kurulan internet kafeler, Yönetmelik kapsamında mütalaa edilmeyecektir.
 
2- İnternet üzerinden yayın yapan web sitelerinde, aşağıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yayınlara girilmemesi için, bilgisayarların bu tür yayınları yapan sitelere kapatılması yönünde gerekli önlemlerin alınması ve her türlü suç unsuru taşıyan nitelikteki sitelerin kullanılmasına izin verilmemesi hususu internet kafe işletmecilerine yazılı olarak tebliğ edilecek ayrıca, işletmeciler, işyerinde sigara içilmeyeceği ve suç unsuru taşıyan nitelikteki sitelerin kullanılmayacağını belirten ilan panolarını müşterilerin rahatlıkla görebileceği bir yere asacaklardır.
 
        Bu tür yerlerde işlenmesi muhtemel olan ve içinde suç unsuru bulunan faaliyetler aşağıda belirtilmiş olup, denetimlerde bu hususlara dikkat edilecektir.
 
a) Kumar siteleri, bahisler ve pornografik yayın içerikli sitelere erişimin sağlanması,
 
b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyici ve anayasal düzeni yıkma amacına yönelik kurulan sitelere erişimin sağlanması,
 
c) Lisanssız ve bandrolsüz her türlü film, bilgisayar yazılımı, bilgisayar ortamında tutulan veri ve bilgisayar oyunlarına ait CD ve benzeri ekipmanların yasa dışı olarak kopyalanması, kiralanması veya kopyalanarak satılması,
 
d) İnternet vasıtasıyla diğer bilgisayarlara veya bilgisayar ağlarına kasten zarar verilmesi.
 
Yapılan yazılı tebligata rağmen bu tür web sitelerin kullanımına müsaade edilen veya izinsiz oyun yeri gibi işletilen internet kafeler hakkında öncelikle yazılı uyarılarda bulunulacak, yazılı uyarılara rağmen bu siteleri açık tutan internet kafeler için, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 8 inci maddesine göre kapatma işlemi uygulanacaktır.
 
3- 15 yaşından küçüklerin internet kafelere alınmasına müsaade edilmeyecek, 18 yaşından küçüklerin, akşam belli bir saatten sonra (örneğin, saat 20.00' den sonra) yanında ailesi olmadan internet kafelere alınıp alınmayacağı hususu, küçüklerin korunmasına dair mevzuat hükümleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c veya 32/ç maddesi hükümleri esas alınarak Mülki Amirliklerce değerlendirilecek olup, bu husus da önceden işletmeciye tebliğ edilecektir.
 
4- İnternet kafelerin açılış kapanış saatleri; ilgili Bakanlık, kuruluş ve Valiliklere gönderilen 01/02/2000 tarih ve 00029 sayılı genelge hükümlerine göre, kolluk amirliğinin görüşü de alınarak, mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile belediyelerce belirlenecektir. İnternet kafelerin açılış kapanış saatleri belirlenirken, yaz-kış saati uygulamaları göz önüne alınarak, kahvehane ve kıraathanelerin kapanış saatleri bunlar için üst sınır olarak kabul edilecektir.
 
5- Daha önce belediyenin vermiş olduğu izinle işletilen internet kafelerin işyeri ruhsatı, Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ek bir belge istenmeden, örneği daha sonra uygulama talimatı ekinde gönderilecek olan işletme izin belgesiyle değiştirilecektir. Ancak, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmasına izin verilen ve internet kafe adıyla oyun yeri niteliğinde faaliyette bulunan yerler müktesep haklı olarak değerlendirilecek ve bunların müktesep hakları, Yönetmeliğin kazanılmış hakların sona ermesi başlıklı 37 nci maddesine göre sonuçlandırılacaktır. 
 
İNTERNET CAFE İSTENİLEN BELGELER

1-Kamera takıldığına dair fatura fotokopisi
 
2-TİB onaylı filtremle programı lisans belgesi ve fatura fotokopisi
 
3-Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Tasdik Belgesi fotokopisi
 
4-İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı fotokopisi
 
5-Sabit IP ve İnternet Bağlantı türü ve hızını gösterir belge (İnternet Erişim Sağlayıcıdan alınacak)
 
6-Vergi Levhası fotokopisi
 
7-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 
8-Sorumlu Müdür atanmış ise sözleşme veya yetkilendirme belgesi fotokopisi
 
9-Sorumlu Müdür atanmış ise sorumlu müdüre ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 
 
 
 
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
 
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
 
             Amaç ve kapsam
            
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
            
        Dayanak
            
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
            
        Tanımlar
            
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
 
             a) Başkanlık: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,
 
             b) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,
 
             c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
 
             ç) Erişim sağlayıcı: Internet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri,
 
             d) Filtreleme yazılımı: İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve benzeri kriterlere göre erişimi engelleyen yazılımları,
 
             e) İç IP Dağıtım Logları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri,
 
             f) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
 
             g) İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
 
             ğ) İşyeri: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri,
 
             h) İzin belgesi: Mülki idare amiri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,
 
             ı) Kanun: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,
 
             i) Mülki idare amiri: İllerde valiyi, Büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,
 
             j) Sabit IP Adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, zamana, oturuma göre değişmeyen ve sistem yöneticisi tarafından belirlenip tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini,
 
             k) Sorumlu müdür: İzin belgesi sahibinin işinin başında bulunmadığı zamanlarda onun yerine yetkili olan kişiyi,
 
             l) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
 
             m) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Yükümlülükler ve Sorumluluklar
 
 
             İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri
            
MADDE 4 – (1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:
 
             a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
 
             b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.
 
             Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri
            
MADDE 5 – (1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:
 
             a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak.
 
             b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
 
             c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.
 
             ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.
 
             d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.
 
             e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak. 
 
             İşyerlerinin açılması
            
MADDE 6 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.
 
             (2) İşyerlerinin faaliyette bulunması için mülki idare amirleri tarafından Ek-1’de yer alan izin belgesi verilir.
 
             (3) İşyerlerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından onbeş gün içinde sonuçlandırılır.
 
             İzin alınmadan açılan işyerleri
            
MADDE 7 – (1) Mülki idare amirlerince izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyerleri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.
 
             (2) Mülki idare amirlikleri, izin alınmadan açıldığı için kapatılan işyerlerini en geç üç gün içinde elektronik ortamda veya yazılı olarak Başkanlığa bildirir.
            
        İzin belgesi sahibi ve sorumlu müdür
            
MADDE 8 – (1) İzin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerinde sorumlu müdür görevlendirebilir. Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine bildirilerek izin belgesinde belirtilir.
 
             (2) İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Başkanlığın görüşü alınarak belirlenir.
            
        ​İşyerlerinde uyulması gereken kurallar
            
MADDE 9 – (1) İşyerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır:
 
             a) 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
 
             b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar.
 
             c) Tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü bulunmayan işyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez.
 
             ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.
 
             d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
 
             e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
 
             f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
 
             g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz.
 
             ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.
            
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme ve Cezalar
 
 
             Denetleme usul ve esasları
            
MADDE 10 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar;
 
             a)  Mülki idare amirlikleri tarafından, bu Yönetmeliğin 5 ve 9 uncu maddelerinde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir.
 
             b) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen mevzuata aykırı hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilir.
            
        İdari para cezaları
            
MADDE 11 – (1) 5 inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
 
             (2) 9 uncu maddede belirtilen kurallara uymayanlara, mülki idare amiri tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir.
 
             (3) İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
 
             Uygulamaya ilişkin işlemler
            
MADDE 12 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara verilen izin belgelerine ilişkin işlemler, mülki idare amirliklerinin yazı işleri müdürlükleri bünyesinde yürütülür.
 
             (2) İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mülki idare amiri tarafından Başkanlığa elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.
 
             (3) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların faaliyetlerinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde durum üç gün içinde mülki idare amiri tarafından Başkanlığa elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.
            
        Başkanlığın bilgi talebi
            
MADDE 13 – (1) Başkanlık, Kanunla verilen görevleri dolayısıyla ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara ilişkin gerekli gördüğü bilgileri doğrudan ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılardan veya mülki idare amirliklerinden talep edebilir.
 
             (2) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar Başkanlığın taleplerini derhal yerine getirir.
            
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet icra eden ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler.
 
             Yürürlük
            
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
             Yürütme
            
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
 
 
 
 
…………VALİLİĞİ
…………………KAYMAKAMLIĞI
TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİ
 
 
 
İŞYERİ VE SAHİBİ HAKKINDAKİ BİLGİLER
1. İzin Belge Numarası
 
2. İşyeri Sahibinin Soyadı
3. İşyeri Sahibinin Adı
4.İşyeri Sahibinin T.C. Kimlik No ve Vergi Kimlik No
 
 
5. İşyerinin Ünvanı
 
6. İşyerinin Sınıfı
7. Faaliyet Konusu
 
8. Telefon
 
9. Faks
10. E-posta Adresi
 
11. İnternet Sitesi Adresi
12. İşyerinin Adresi
 
 
13. İşyerinin Ticaret Sicil Nosu
14. İşyerinin İşletme Adı
15. İşyerinin Ticaret Unvanı
 
 
16. SORUMLU MÜDÜRÜN
Soyadı
 
Adı
 
T.C. Kimlik No:
 
Telefon
Faks
E-posta adresi
ALT YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER
17. Kullanılan Filtreleme Yazılımı
 
 
 
 
 
18. Kullanılan Filtreleme Donanımı
19. Kullanılan Sabit IP’ler
20. İNTERNET BAĞLANTI TÜRÜ
? Dial-up
? ADSL
? Metro Ethernet
? Diğer (BELİRTİNİZ.)
 
 
21. İnternet Bağlantısının Bant Genişliği
 
 
22. İnternet Erişim Sağlayıcının Adı
23. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alındığı Makam
 
 
 
 
24.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Tarih ve Sayısı
 
 
25. İzin Belgesinin Veriliş Tarihi
 
 
 
26. Mülki İdare Amirinin Onayı (Kaşe ve Mühür)