SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATLARI İÇİN İSTENEN BELGELER1) Kaymakamlık Makamına Dilekçe
 
2) Silah Satın Alma İstek Formu
 
3) Nüfus Cüzdanı Sureti
 
4) Nüfus Cüzdanı Aslı
 
5) ikametgah Belgesi
 
6) Adli Sicil Belgesi
 
7) Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden Sağlık Kurul Raporu)
 
8) 5 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde Renkli Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf)


Not: Silah Ruhsatlan Taşıma ve Bulundurma olarak düzenlenmekte olup. Bulundurma ruhsatı da Meskende (Evde) ve İşyerinde olmak üzere ikiye ayılmaktadır.


                                                                                AV TEZKERESİ VE SAHİPLİK BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER:


1) Kaymakamlık Makamına Dilekçe
 
2) Nüfus Cüzdanı Aslı
 
3) Nüfus Cüzdanı Sureti
 
4) ikametgah Belgesi
 
5) Adli Sicil Belgesi
 
6) Doktor Raporu (Sağlık Ocağından Av ruhsatı almasında Ruhi ve Bedeni Yönlerden sakıncası
olmadığını belirtir rapor)
 
7) 2 Adet Yarım Kapaklı karton dosya
 
8) 5 adet renkli fotoğraf
 
9) Av Tezkeresi için müracaat edenlerden Avcılar Derneğinden alacakları Avcılık Sertifikası


                                                                                                                AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLER İÇİN İSTENEN BELGELER


                                                                İÇKİLİ VE İÇKİSİZ İSTİRAHAT EĞLENCE YERLERİ AÇACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER
 

a) Umuma Açık yeri açacak ve isletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından


1) Kaymakamlık Makamına Açılacak yerle ilgili dilekçe.
 
2) Nüfus cüzdanı örneği
 
3) ikametgah Belgesi
 
4) Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu
 
5) Adli Sicil Belgesi
 
6) 3 Adet Renkli Fotoğraf
 
7) 2 Adet Yarım Kapaklı Karton Dosya
 
8) İşyeri devir ise +Noterden devir sözleşmesi
 
9) Kaymakamlık Makamına karşılıklı devir dilekçesi
 
10) Devir edilecek iş yerinin ruhsat fotokopisi


b) Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından


1) Kuruluş İlam

2) Açılması istenilen umuma açık yer için. yönetim kurulu karan tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi


c) İşyeri Bakımından


1) İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı
 
2) Noterden tasdikli tapu senedi sureti
 
3) Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, tapıda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile. tapuda iş yeri olarak görünen yerler için ise, kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı karar tutanağı

4) İçkili yer açılacak olan yerin İçkili Yerler Bölgesi içerisinde bulunması gerekmektedir.


                                                                                PATLAYICI MADDE RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER
 
 
1) Kaymakamlık Makamına Dilekçe

2) Depolama İzin Belgesi

3) Depo Tespit Tutanağı (Ruhsatın Yenilenmesinde)

4) Depo uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu

5) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden İhtiyaç Raporu

6) Noterden Taahhütname

7) Ateşçi Yeterlilik Belgesi

8) İşe Dair Belge (Maden Ruhsatı, Sözleşme veya İhale Yazı vb.)

9) Depo Muvafakat namesi (Depo Başkasına ait ise)

10) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Poliçesi

11) Eski İzin Belgesi (Ruhsatın yenilenmesinde)

12) Beyanname

13) Ticaret Sicil Gazetesi (En son değişikliklerin yayımlandığı)

14) Şirket İmza Sirküsü