TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

-Matbu Dilekçe,

 

-Taşınmaz ile İlgili Belgeler

KARAR VE İNFAZ

20 GÜN

2

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 Sayılı Kanunla Eklenen Ek-2 Madde Gereğince;

Görevleri Nedeniyle Tahsis Edilen Ortak Kullanım Alanından 

(Dışarıdan Atanan Yönetici,Apartman Görevlisi,Bekçi) Tahliye İşlemi

 

Dilekçe Ekine Aşağıda Belirtilen Belgeler Eklenir:

 

1-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise tapu kayıt örneği

 

2-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine Yöneticiye/Yönetim Kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı

 

3-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname

 

4-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği

 

1 HAFTA

 

3

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi Düzenlenmesi

 

Dilekçe Ekine Aşağıda Belirtilen Belgeler Eklenir:

 

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurlu kararının örneği

 

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği kiralık ise kira kontratının örneği

 

3-Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği işhanların da ise yönetim kurulu kararı örneği

 

4-Yapı kullanma(iskan)izin belgesi bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge

 

1 HAFTA

 

4

Tüketici Sorunları Başvurusu

 

Matbu Dilekçe Ekine Aşağıda Belirtilen Belgeler Eklenir:

 

1-Fatura

 

2-Satış Fişi

 

3-Garanti Belgesi

 

4-Sözleşme Servis fişi

vb

3 Ay

 

5

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

 

Başvuru Belgeleri:

 

1-Matbu Dilekçe

 

2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

 

3-Vergi Levhası

 

4-Ruhsat Sahibinin/Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi

 

5-Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi

 

6-TİB onaylı filtre programı

 

7-İş yerine kamera ve kayıt sistemi kurulduğuna dair fatura fotokopisi

 

8-İşyeri Ticari Sicil Kaydı fotokopisi

 

15 GÜN

 

 

6

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Dilekçe

15 GÜN

 

7

4341 Sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması(Muhtaçlık Kararı)

1-Soybis dilekçe örneği

 

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge

7 GÜN

 

9

5354 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Gereğince(Muhtaçlık Kararı)

1-Soybis dilekçe örneği

 

2-Mal Bildirim Formu(2 Adet)

 

3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge

 

5-Sağlık Kurulu Raporu(%40 ve üzeri)

7 GÜN

10

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

1-Soybis dilekçe örneği

7 GÜN

11

Yurt Dışı Bakım Belgesi
1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu
 
2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

15 Dk

12

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri 1-Dilekçe

15 GÜN

13

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar 1-Şikayet Dilekçesi

30+15 GÜN

14

Köy Muhtarlığı Tahsilat Makbuzu, İhbarname ve Gelir Makbuzu Tasdik İşlemi
 
1-Tahsilat Makbuzu,Gelir Makbuzu ve İhbarnama Bulunduğu Köy Muhtarlığı Adına Kesilmiş Fatura
 

1 SAAT

15

Görev Belgesi Müracaatları
 
1-Görev Belgesi Talep Dilekçesi
 

1 SAAT

16

Yıpranmış, Kaybolmuş veya Çalınmış Mühür Müracaatı

1-Muhtarlık Mührünün Yıprandığı,Kaybolduğu veya Çalındığını Bildiren Dilekçe.
 

2-Dekont ve Eski Berat

1 AY

17

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1-Başvuru Formu

15 GÜN

18

BİMER 1-Başvuru Dilekçesi

15 GÜN

19

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Kapsamında Yapılan İşlemler
 
Dilekçe Ekine Aşağıda Belirtilen Belgeler Eklenir

1-Görevlendirilenlerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 
2-Görevlendirilenlerin İkametgah İlmühaberi

3-Resmi Kurumdan Alınan İzin Sayısı

4-Görevlendirilen Kişilerin Sabıka Kayıtları

5-İkişer Adet Fotoğraf

6-Toplanacak Yardım Miktarını Gösterir Keşif Özeti

7-Yönetim Kurulunca Alınan Karar Fotokopisi
 

3 GÜN

     

   Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuzİlk Müracaat Yeri :                                                                                                                                İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Sebihat ŞAHİN                                                                                                                  İsim: Fatih YILMAZ

Unvan : Şef                                                                                                                                 Unvan : İlçe Yazı İşleriMüdürü

Adres :Çağdaşkent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:58                                             
        Adres :Çağdaşkent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:58                                                                                                                                                                                                                                                                
Tel : 0324 322 26 26                                                                                                                    Tel :0324 322 26 26

Faks : 0324 322 26 32                                                                                                                Faks :0324 322 26 32